Voetgangerscongres

Lopen voor een gezonde, vitale samenleving

Lopen voor een gezonde, vitale samenleving

Gedeputeerde Anne Koning is keynotespreker op het Nationaal Voergangerscongres 2021, op donderdag 7 oktober in Den Haag. Hoe kijkt deze PvdA-er naar vitale steden en dorpen en naar het belang van lopen voor een gezonde, vitale samenleving?

Te voet het groen in

Koning: "Zelf vind ik het prettig om met mijn gezin actief buiten te zijn, zowel wandelend als op de fiets. Heerlijk ook om met de hond te voet het groen in te gaan en buiten te beleven. En om voldoende te bewegen ga ik als het maar enigszins mogelijk is per e-bike naar het provinciehuis."

Succesvolle samenwerking is noodzakelijk

Zonder samenwerking zijn we nergens, volgens Koning. "Het zou mooi zijn als het Platform Ruimte voor Lopen en een partij als Wandelnet voor lopen net zo succesvol wordt als de Fietsersbond voor fietsen. Om echt succesvol te worden met lopen, zoals nu met de Tour de Force voor fietsen, vraagt om succesvolle samenwerking van veel partijen, waaronder overheden op alle niveau’s, van maatschappelijke organisaties en van onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Ook veel bedrijven en andere organisaties hebben veel baat bij een loopvriendelijker leefomgeving, maar beseffen dit soms nog te weinig. Zo kan een loopvriendelijker leefomgeving voor hogere omzetten en hogere vastgoedwaarden zorgen. Het platform Ruimte voor Lopen heeft tot doel een platform te bieden voor al deze partijen en de samenwerking hiertussen te bevorderen."

Vitale steden en dorpen

Zien we het landelijk gebied niet een beetje over het hoofd? "Zeker, vandaar dat ik zo blij ben met het thema van dit Nationaal Voetgangerscongres ‘Vitale steden en dorpen’. Want ik zie graag dat overal de leefomgeving loopvriendelijker wordt en dat er overal meer wordt gelopen. Dus niet alleen in de centra, maar ook in de woonwijken en elders in bebouwd gebied en natuurlijk ook daarbuiten , zoals door landbouw-, recreatie- en natuurgebieden. Vanuit mijn portefeuille Sport en Recreatie streef ik nadrukkelijk naar het stimuleren van lopen en bewegen in stad en ommeland.", aldus Koning. 

De plaats van lopen in beleid

"Lopen hoort overal bij, want lopen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit, aan de bereikbaarheid en aan de gezondheid. Die veelzijdigheid van lopen vormt tegelijkertijd zowel een kracht als een zwakte. Een kracht omdat investeren in lopen veel en diverse maatschappelijke baten heeft. Zo draagt lopen zowel bij aan gezondheid en welzijn als aan welvaart en aan een aantrekkelijke, schone en houdbare leefomgeving. Uit de Verkenning Effecten Investeren in Lopen van Decisio en Molster in opdracht van CROW en KpVV blijkt wereldwijd dat iedere euro dat in lopen wordt geïnvesteerd maatschappelijk gezien gemiddeld het tienvoudige oplevert. Een zwakte van lopen is dat dit nu nog niet of nauwelijks op de beleidsagenda staat. En als lopen hier wel op staat, dit thema vaak vanuit verschillende beleidsterreinen, zoals voor bereikbaarheid, gezondheid, ruimte en sport en recreatie, verschillend wordt benaderd. Dit geldt zowel binnen als tussen organisaties. Binnen organisaties, zowel op Rijks- provincie als gemeenteniveau, blijkt er in praktijk toch nog vaak sprake van verkokering. Tussen organisaties geldt dat er nog geen sterk netwerk van partijen is dat in samenhang werkt aan lopen, met één heldere agenda en met heldere prioriteitenlijst waar politiek en bestuur niet met goed fatsoen omheen kunnen. Want eigenlijk zou investeren in lopen een ‘no brainer’ moeten zijn, waarbij het thema lopen door iedere partij, van links tot rechts, omarmd zou moeten worden. Hopelijk dat we met het platform Ruimte voor Lopen, waar de provincie ook aan de wieg van staat en lid van is, stappen kunnen zetten om die samenwerking tussen partijen te bevorderen. Om gezamenlijk lopen hoger op de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke agenda te krijgen."

Meer lopen dan fietsen

Gaat ergens héén lopen, dus lopen met een bestemming, net zo belangrijk worden als ergens naartoe fietsen? "Dat hoop ik wel, zeker uit oogpunt van gezondheid, want wij brengen  meer tijd lopend dan fietsend door. En waar vrijwel iedereen kan en wil lopen geldt dit minder voor fietsen. Lopen is ook nodig om zelfstandig te kunnen leven en onderdeel uit te kunnen maken van de samenleving. Voor fietsen geldt dit minder. Uit oogpunt van bereikbaarheid, uitgedrukt in afgelegd kilometers, is de fiets in Nederland weer belangrijker."

Maak samen werk van lopen 

"Maak samen werk van lopen. Werk aan lopen vanwege de vele en diverse maatschappelijke baten, want lopen draagt zowel bij aan gezonde, bereikbare, aantrekkelijke als ook economische sterke steden en dorpen. En werk hier samen aan want effectief loopbeleid is het product van samenwerking tussen vele partijen., waaronder met name overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen."

Voorzichtige eerste stappen

"Wil je daadwerkelijk komen tot een loop- en beweegvriendelijke leefomgeving dan vraagt dit niet alleen om samenwerking tussen partijen, maar ook om het ontwikkelen en toepassen van loopkennis in omgevingsbeleid en in de uitvoeringspraktijk. Volgens mij zijn wij nu in Nederland voorzichtig de eerste stappen in de goede richting aan het zetten en is er nog veel loop- en dus ook maatschappelijk winst te boeken. De integraliteit die met de Omgevingswet wordt nagestreefd, waarbij in die wet gezondheid een belangrijk thema vormt, vormt een  kans om lopen beter in het omgevingsbeleid op te nemen."

Kom ook naar het Nationaal Voetgangerscongres 2021, met boeiende sprekers en interessante sessies, op donderdag 7 oktober in New Babylon in Den Haag.
Aanmelden kan hier!

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven